VzdelávanieSúčasťou telesnej výchovy bude po prvýkrát aj hip hop

Súčasťou telesnej výchovy bude po prvýkrát aj hip hop

Čo je školský šport?

Školský šport je nový projekt Ministerstva školstva vedy výskumu a športu a Národného športového centra, ktorého cieľom je zabezpečiť pre žiakov dostatok kvalitného pohybu na školách. Vychádza z princípov aktívnej školy, t. j. maximalizovať množstvo pohybových príležitostí počas dňa. Je to komunikačná, informačná a projektová platforma, ktorá spája všetkých, ktorí školský šport tvoria.

Čo je aktívna škola?

 • aktívny transport
 • telesná a športová výchova
 • aktívne prestávky
 • športové krúžky
 • športové kurzy
 • aktívne ŠKD
 • školské športové súťaže
 • testovanie pohybových predpokladov
 • vytváranie proaktívneho prostredia

Kto tvorí aktívnu školu?

 • rodičia
 • učitelia
 • riaditelia
 • starostovia, župani
 • športové zväzy a organizácie
 • štátne inštitúcie
 • poslanci, politici
Školy športujú! (zdroj: FB Školský šport)

Telesná a športová výchova

Vyučovací predmet telesná a športová výchova je ústrednou časťou aktívnej školy ako jediný predmet, ktorého poslaním je aj starostlivosť o telesné a mentálne zdravie žiaka. Pohybová aktivita kompenzuje duševné zaťaženie = tzn. vytvára duševnú rovnováhu.

Kvalita TŠV závisí od kvalitného obsahu výučby a moderného vybavenia telocviční, ale predovšetkým od kvalitného učiteľa. Aktuálne prebiehajúce projekty na skvalitnenie TŠV:
1. Projekt Moduly
2. OLOV – Olympijský odznak všestrannosti
3. Tréneri v škole

Projekt Moduly

Pilotný projekt MŠVVaŠ prináša na 1. stupeň ZŠ inovatívny a inšpiratívny obsah vo vyučovacom procese telesnej výchovy. Má za cieľ priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah a predstaviť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času. V prvej fáze sa zameria na telesnú výchovu na I. stupni základných škôl. Ide o krok smerom ku koordinovanému prepájaniu sféry výchovnovzdelávacieho procesu na školách s aktivitami športových zväzov, športových klubov a iných športových organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou.

Školy sa nemusia nikam prihlasovať, ani nahlasovať svoj záujem. Budú oslovované v rámci možností a kapacít poskytovateľov.

Celá výzva je prístupná na webe MŠVVaŠ.

Súčasťou projektu je aj Laci Strike

Laci Strike školil trénerov na hiphopovú tanečnú výchovu. (zdroj: FB Laci Strike)

Projekt OLOV

Cieľom Slovenského olympijského a športového výboru je zapojiť do OLOVu čo najväčší počet žiakov a podporiť pravidelný všestranný pohybový rozvoj žiakov.

OLOV chce spoločne s učiteľmi deťom ukázať, že keď sa budú venovať pravidelným pohybovým aktivitám, zlepšia sa ich pohybové schopnosti. Dôležité je sledovanie športového vývoja detí a to hlavne u tých menej nadaných…

OLOV je v tomto školskom roku určený pre triedy 6. ročníka ZŠ a príslušný ročník 8-ročných gymnázií. Do štatistiky sa započítava len množina 11 a 12 ročných žiakov s rokom narodenia 2009 a 2010.

Výber disciplín je navrhnutý tak, aby zahŕňal základné pohybové schopnosti.

Tréneri v škole

Program Tréneri v škole je založený na prepojení športov, ktoré sa v pravidelnej rotácií na štandardných hodinách telesnej výchovy (1. stupeň ZŠ) vykonávajú s deťmi pestrou pohybovou činnosťou. Program tým vytvára vzťah k pohybovej aktivite a získava základné pohybové návyky v jednotlivých športoch.

Dôležitý princíp programu je, že dieťa netlačí do konkrétneho športu.

Všetky podrobné informácie sú dostupné na webe alebo Facebooku.

Najnovšie správy

Najčítanejšie

Aj tu je niečo zaujímavé